Helena Lindgren

Datavetaren Helena Lindgrens forskning inom artificiell intelligens-området (AI) är ett viktigt bidrag till hur hälsovården och samhället i stort kommer att utvecklas framöver. Hon prisades 2019 av Nordeas Norrlandsstiftelse för sina insatser. 

–Det känns jätteroligt att få priset! Det betyder mycket, framför allt att få ett erkännande att den tvärvetenskapliga forskningen vi bedriver i forskargruppen tillsammans med andra grupper och organisationer i samhället är viktig. Tyvärr premieras den inte i den akademiska världen lika mycket som den inomdisciplinära grundforskningen, säger Helena Lindgren, universitetslektor vid Institutionen för datavetenskap, Umeå Universitet.

Helena Lindgren intresserar sig i sin forskning främst för teorier och metoder för utveckling av intelligenta och interaktiva system för hälsovård. Detta innefattar människa-agent interaktion, kunskapsrepresentation, ochformell argumentation. Ett exempel på resultat av forskningen är ett beslutsstödsystem för demensdiagnostik som används av läkare i Osaka-regionen i Japan.

Forskningen är korsdisciplinär och sker i samverkan med aktörer både lokalt, regionalt och globalt, framförallt i Asien. Hon verkar i breda samarbeten och med tillämpningar inom psykologi, medicin, arbetsterapi, fysioterapi, med mera. Helena koordinerar UMeHealth, en fakultetsövergripande forskningsmiljö för kunskapsutbyte och samverkan kring forskning och utbildning i eHälsa, och har suttit i ett flertal kommittéer och forskningspaneler i Sverige och Norge.

Inom undervisningen har hon tillsammans med kollegor utvecklat ett spår på avancerad nivå som syftar till att studenter med olika bakgrund ska samarbeta med olika intressenter i utveckling av interaktiva AI-baserade system, få kunskaper om hur AI kan användas för att ge mervärde i interaktion med personanpassade system och hur sådana kan utvärderas.

Som en av de mer tongivande personerna inom AI-forskningen vid Umeå universitet har Helena Lindgren på senare tid varit med att koordinera universitetets strategiska arbete gentemot de stora satsningar som nu görs inom AI-området i Sverige. Det innefattar satsningar på forskning inom maskininlärning, deep learning och explainable AI, men också vidare- och fortbildning av redan yrkesverksamma inom AI-området. Det senare är mycket viktigt för att Sverige som nation och dess företag och organisationer ska kunna ta nästa steg i den digitala utvecklingen.

– Priset är en uppmuntran till det arbete vi gör och jag hoppas att det ger ett tillfälle att belysa de olika problem kring AI och interaktion med AI som forskningen behöver lösa. Jag hoppas också att det kan bidra något till att öka intresset för forskningsområdet så att fler, framför allt fler kvinnor, väljer att utbilda sig och forska inom AI. Vi behöver fler kvinnor som kan hjälpa till att driva utvecklingen av framtidens samhällsnyttiga AI.